Nënshkrimi i memorandumit me UET

Nënshkrimi i memorandumit me UET

Dhoma Ekonomike e Gruas nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin Europian të Tiranës.

Sipërmarrja, kërkimi në fushën e ekonomisë dhe mbështetja e inovacionit e startupeve, janë fokusi i kësaj marrëveshje.

Çfarë përfshin?

Praktika për studentët.

Mundësi punësimi.

Realizimin e seminareve, konferencave për çështje të caktuara.

Partneritet në projekte të BE-së.

Të dy institucionet synojnë përmirësimin e kushteve të biznesit si dhe ato akademike për të rinjtë duke ju krijuar mundesi të mos largohen nga vendi.