Dhoma Ekonomike e Gruas

Ylldise Brahimaj Themeluese & anëtare bordi e Dhomës Ekonomike të Gruas

Ylldise Brahimaj, është Drejtore Ekzekutive e VRDA Foundation. Ajo është eksperte në Menaxhimin e Projekteve dhe Zhvillimin e SME-ve, eksperte në zhvillimin e SME-ve në:  EU-SME project, EBRD,USAID,UNDP,GIZ  WEB4YES. Kualifikimet e saj janë në menaxhimin dhe ekspertizën e SME-ve, /Trainim/coaching /Mentorim, e specializuar në disa fusha të biznesit.

Brajhimaj është eksperte e jashtme pranë Delegacionit Europian në Shqipëri, për “Konkurrueshmëri, biznes, inovacion dhe tregti”.

Përvojat e saj lidhen me:  

Konsulenca në zhvillimin ekonomik të SME-ve (strategji dhe analizë për nevojat e formimit)

Sipërmarrje, Konkurrueshmëri, Inovacion, Zhvillim Rajonal dhe Lokal

Zhvillim i sektorit privat të SME-ve përmes programeve IPA.

Ka ofruar trajnim dhe mentorim për SME-të shqiptare gratë vendase dhe sipërmarrësit e rinj të programit IDEA.

Ka dizenjuar dhe përgatitur programe trajnimi. Ajo ka ofruar trajnime dhe praktika pune për gratë dhe të rejat e papuna

Yldize Ibrahimaj ka përvojë në zhvillimin e sektorit të turizmit ( Agrotourizëm dhe Guesthouse, Hospitality) ;

Rritje e aftësive të grave fermere, agrouturizmit dhe artizanatit.

Ajo ka zhvilluar kurrikula trajnimi përfshirë programe Training-of-Trainers(TOT);

Është angazhuar në menaxhimin inovativ në nivel kombëtar për zhvillimin e sipërmarrjeve dhe bizneseve start up;

Studime fizibiliteti, analiza tregu dhe plane biznesi për SME-të dhe të rinjtë;

Ibrahimaj është angazhuar edhe në zhvillimin e aftësive të punonjësve për SME dhe institucione publike;

Kontribut në menaxhimin e burimeve njerëzore si dhe trajnimin e stafeve në sipërmarrje dhe institucione publike.

Konsulencë dhe trajnim në fushën e turizmit dhe agro turizëm

Ajo është trajnere dhe coach e sipërmarrjes sipas metodologjisë CEFE si dhe anëtare e shumë organizavae ndërkombëtare të konsulencës dhe sipërmarrjes.