Small business

Bizneset e vogla dhe startupet janë në fokusin tonë. Dhoma synon të ofrojë për ta informacione rreth tregjeve, aksesit në financa dhe mundësive të zhvillimit.
Me një rrjet të gjerë konsulentësh e mentorësh biznesi, Dhoma mund të shërbejë si një pikë referimi për sipërmarrësit që duan të zgjerojnë aktivitetin. Objektivi ynë ëshë krijimi i mundësive të trajnimit të sipërmarrësve, inkubimit të ideve më të mira dhe monitorimit të ecurisë së tyre. Biznesi I vogël do të jetë jo vetëm në focus të ekspertëve, por edhe të sipërmarrjeve të mëdha. Këto të fundit kanë mundësi të japin mbështetjen e tyre me njohuritë, apo politikat që po zhvillojnë për fushën ku veprojnë.
Njëkohësisht sipërmarrjet e mëdha mund të mbështesin energjinë dhe idetë e reja e inovative.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us!


click here

Small business opportunities

  • Up to date information
  • Training/mentoring packets
  • Sourcing of finances
  • Network
  • Promotion directly to our member pool
  • Market expansion at the regional level